skip to Main Content

Rekisteriseloste

Yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa toimintaamme. Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme ehdoton edellytys. Antamiesi asiakastietojen perusteella voimme tarjota sinulle yksilöllisiä palveluja.

Viime vuosina digitalisaatio on noussut yhä merkittävämpään rooliin yhteiskunnassamme. Se näkyy muun muassa siinä, miten verkkopalveluiden käyttötavat ovat muuttuneet ja miten yritykset tallentavat ja hyödyntävät henkilötietoja. Tämä on luonut tarpeen päivittää säännökset, jotta ne vastaavat nykyisiä tapoja käyttää henkilötietoja.

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Tietosuoja-asetus koskee myös henkilöitä, jotka edustavat yrityksiä tai instituutioita.

Yritys- tai yksityishenkilöasiakkaanamme annat henkilötietoja 10times Oy:lle. Yrityksesi tai yhteisösi vastuu on kertoa kyseisille henkilöille 10times Oy:n yksityisyyden suojaa koskevista periaatteista.

Kerromme yksityisyyden suojaa koskevassa tietosuojaselosteessa tarkemmin siitä, miten käytämme asiakkaiden henkilötietoja. Löydät selosteen seuraavilta sivuilta. Olemme myös päivittäneet ehtomme uuden asetuksen johdosta ja tarvittaessa lisänneet viittauksen tietosuojaselosteeseemme. Rekisterinpitäjänä toimii 10times Oy

10times Oy:n tietosuojaseloste

10times Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten 10times Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Rekisterinpitäjänä toimii 10times Oy. Rekisterinpitäjien tiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Verkkosivujamme ovat www.varapuu.fi, www.uskallainnostua.fi, www.elamasikuntoon.fi, www.bisnesenergia.fi, www.saamitahaluat.fi, www.mikkosjogren.fi, www.ilkkakoppelomaki.fi, www.valmennusmatkat.fi.

10times Oy:ssä käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viitataan “Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Mitä henkilötietoja 10times Oy kerää
 2. Miten 10times Oy voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
 3. Automatisoitu päätöksenteko
 4. Kenelle 10times Oy voi luovuttaa henkilötietoja
 5. Miten 10times Oy suojaa henkilötietoja
 6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
 7. Evästeet
 8. Kuinka kauan 10times Oy säilyttää henkilötietojasi
 9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia
 10. Yhteydenotto 10times Oy tai tietosuojaviranomaiseen

1. Mitä henkilötietoja 10times Oy kerää

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta esimerkiksi verkkokauppaostosten yhteydessä tai niitä saadaan 10times Oy:n sisältöjen tai tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tuntemistiedot: henkilötunnus ja nimi. Pyydämme henkilötunnusta esimerkiksi silloin, kun valitset maksutavaksi osamaksun.
 • Yhteystiedot: puhelinnumerot ja osoitteet (ml. postiosoite) sekä sähköpostiosoite.
 • Taloudelliset tiedot: sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot ja maksuhistoria.
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: verotusmaa tai ulkomainen verorekisterinumero.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta:

Osa 10times Oy:n keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta asiakkailta nimen ja henkilötunnuksen siinä tapauksessa, että tuotteet on ostettu osamaksulla, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä tapauskohtaisesti tulotiedot, koulutusasema, ammattinimike, sisällönkulutustottumukset – sekä preferenssit, yleiskuva taloudellisesta tilanteesta, kulutustottumukset liittyen tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin, ikä, sekä voimme pyytää sinua arvioimaan mihin aikaan päivästä sinua kannattaisi tavoitella, jotta voimme tarjota sinulle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä. Lisäksi keräämme tietoa tapahtumissa jaettavien lomakkeiden kautta. Puheluita ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa esimerkiksi asiakaspalveluun liittyvien toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Tapahtumia ja tilaisuuksia voidaan tallentaa markkinointi – ja myynninedistämistarkoituksessa.

Mikäli haluat, että et esiinny tunnistettavasti millään tapahtumatallenteellamme, olet itse velvollinen ilmoittamaan asian kulloinkin paikalla olevalle kuvausryhmälle.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit), luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät.
 • Muilta 10times Oy:n kanssa yhteistyötä tekeviltä yhtiöiltä

2. Miten 10times Oy voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa asiakkuuteesi liittyvissä asioissa ja tarjota tuotteita sekä palveluita.

Palvelu- ja tuotesopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen)

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • esim. Verkkokaupasta ostetun fyysisen tai digitaalisen tuotteen toimittaminen kotiosoitteeseesi tai valmennuksesta tilaamasi sähköpostikirjeen toimittaminen sähköpostiosoitteeseesi
 • asiakaspalvelu
 • oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen ja perintämenettely.

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus)

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:

 • kirjanpitosäädökset
 • raportointi vero- , poliisi- täytäntöönpano- ja valvontaviranomaisille
 • riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten luottoriskit
 • maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet

Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia tuotteita sekä palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. 10times Oy:lla on oikeutettu etu käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin.

Suostumus

Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi maksutapahtumatietojen käsittely markkinointitarkoituksissa tai joidenkin erityisryhmiin kuuluvien tietojen käsittely. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi

3. Automatisoitu päätöksenteko

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, kuten luotonmyöntöprosessissa digitaalisissa kanavissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Voit aina pyytää manuaalista päätöksentekomenettelyä automatisoidun sijaan, ilmaista mielipiteesi tai riitauttaa pelkästään automatisoituun käsittelyyn, kuten profilointiin, perustuvan päätöksen, jos kyseisellä päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jos päätös vaikuttaa sinuun muuten merkittävästi vastaavalla tavalla.

Jos hyödynnämme automatisoitua päätöksentekoa, annamme sinulle lisätietoja automaattisen käsittelyn logiikasta sekä sen merkityksestä ja mahdollisista seurauksista sinulle.

4. Kenelle 10times Oy voi luovuttaa henkilötietoja

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, 10times Oy:n kanssa yhteistyötä tekeville yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Useissa tapauksissa palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Jos olet esimerkiksi ostanut verkkokaupastamme kirjan, meidän on luovutettava nimi- ja osoitetietosi Postille, jotta he voivat toimittaa ostamasi tuotteet sinulle. Halutessasi voit pyytää Postilta lisätietoja Postin henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä menetelmistä

Kolmannet osapuolet ja 10times Oy:n yhteistyökumppaneihin kuuluvat yhtiötLuovutamme henkilöllisyytesi todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia tietoja yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota palveluita, kuten verkkokauppaa. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi turvalliset tunnistautumisratkaisut ja verkkokaupankäynnin eri osapuolten, kuten maksupalveluntarjoajien, tilisiirtojen vastaanottajien ja selvitysyhteisöjen, välillä.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Tietoja voidaan luovuttaa lisäksi 10times Oy:n sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille (kuten tilitoimistolle tai tilintarkastusyhteisölle) sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös luovuttaa tietoja muille salassapitovelvoitteet täyttäville tahoille, jotta voimme tarjota palveluitamme. Tietojen luovuttamisessa käytetään aina asianmukaisesti suojattuja kanavia, järjestelmiä ja varotoimia.

Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn 10times Oy:n puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-,palvelin- ja IT- tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

10times Oy voi joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
 • Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt (Binding Corporate Rules, BCR).
 • Erityistilanteisiin sovelletaan poikkeuksia, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiseen.

5. Miten 10times Oy suojaa henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on asiakaslähtöisen toimintamme ydin. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

 1. Sinulla on rekisteröityjä oikeuksia 10times Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:
 2. Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Useimmissa tapauksissa nämätiedot ovat jo nähtävissäsi 10times Oy:n tarjoamissa verkkopalveluissa ja esimerkiksi laskulle tulostettuna. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja 10times Oy:n liiketoimintakonseptin ja liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. 10times Oy:n liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.
 3. Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 4. Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
  1. Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta
  2. perusteltua syytä.
  3. Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
  4. Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa. Tietojen käsittely on lainvastaista.
  5. Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, jotka on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen hankkimisen yhteydessä.
  6. Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.
 5. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.
 6. Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.
 7. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 8. Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne-ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita- asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

7. Evästeet

10times Oy kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää 10times Oy:n verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.

Lisätietoa evästeistä annetaan kunkin verkkosivun alalaidassa.

8. Kuinka kauan 10times Oy säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, kirjanpitoon tai perintämenettelyyn, säilytämme tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai Laissa ja säännöksissä määrättyä.

Tietojen säilyttämistä koskevissa velvoitteissa on eroavaisuuksia 10times Oy eri maiden paikallisista lainsäädännöistä johtuen. Esimerkiksi:

kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti

 • maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet: viisi vuotta
 • tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta: kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

Yllä olevat esimerkit ovat ainoastaan selvennykseksi. Tietojen säilytysajat voivat vaihdella.

9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. 10times Oy ei rajoita tietosuojaselosteessa kuvattuja tai soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeuksiasi niillä lainkäyttöalueilla, joissa 10times Oy toimii. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mandollisista muutoksista.

10. Yhteydenotto 10times Oy tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä 10times Oy asiakaspalveluun tai paikalliseen konttoriisi. 10times on myös nimittänyt tietosuojavastaavan (Data Protection Officerin), jolle voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(a)10times.fi tai kirjeitse osoitteeseen 10times Oy, Kuparitie 16, 00440, Helsinki.

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

 

Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä: 25.5.2018.

Back To Top